ประชารัฐแลนด์

เข้าเว็บ www.ประชารัฐแลนด์.com กดลงทะเบียนรับสิทธิ

กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน อายุและเบอร์โทรฯ ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ลงทะเบียน

อ่านเงื่อนไข รับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ

ลงทะเบียนสำเร็จ

ลงทะเบียนรับโฉนดประชารัฐแลนด์ฟรี

ชื่อ – นามสกุล

ประชารัฐแลนด์

เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกลุ่มคน ที่อยากเห็น ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยเทคโนโลยี โดยมีความเชื่อว่า เราทุกคนล้วนแล้วแต่ เป็นเจ้าของประเทศที่อยู่อาศัยและเราควร เข้าถึงทรัพยากรของชาติอย่างเท่าเทียมกัน ประชารัฐแลนด์ จึงเป็นสิ่งที่มาลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนในสังคมที่อยู่อาศัยร่วมกัน

โดยพัฒนา Metaverse นี้เพื่อ

การลดความเหลื่อมล้ำ

ด้านที่ดินทำกิน

การศึกษา การทำงาน

สร้างระบบเศรษฐกิจดิจิตอล

อย่างเป็นรูปธรรม

และเท่าเทียมกัน

แก้ปัญหาสังคม

อย่างเป็นรูปธรรม

กระจายอำนาจ

ระบบราชการ

ลดต้นทุน

ทรัพยากรชาติ

ป้องกันการทุจริต

เพิ่มอำนาจตรวจสอบ

ให้ประชาชน